Statut

Szkoły Podstawowej

im.Ziemi Michałowskiej

w Gortatowie

z siedzibą w Szczuce

Spis treści

Rozdział I        Postanowienia ogólne

Rozdział II       Cele i zadania szkoły

Rozdział III     Organy szkoły i ich kompetencje

Rozdział IV     Organizacja pracy szkoły

Rozdział V       Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Rozdział VI      Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami

Rozdział VII     Uczniowie szkoły

Rozdział VIII    Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

Rozdział IX      Organizacja i funkcjonowanie oddziału przedszkolnego

Rozdział X        Postanowienia końcowe

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce.

2. Szkole Podstawowej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce podporządkowana jest organizacyjnie Szkoła Filialna  w Cielętach.

3. Siedziba szkoły znajduje się w budynku – Szczuka 34, a zajęcia odbywają się ponadto w budynkach – Gortatowo 7 oraz Cielęta 15.

4 Szkoła jest ośmioletnią publiczną szkołą podstawową z klasami I – VIII oraz oddziałami przedszkolnymi w Gortatowie i w Cielętach.

5 Szkoła Filialna w Cielętach obejmuje klasy I – III, a nauka  na niektórych zajęciach odbywa się w klasach łączonych.

6. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu

§ 2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Brodnica z siedzibą przy ul. Mazurska 13.

§ 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kujawsko –Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

§ 4. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) „szkole” – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową  im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce,

2) „statucie” – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Ziemi Michałowskiej  w Gortatowie z siedzibą w Szczuce,

3) „nauczycielu” – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,

4) „rodzicach” – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

5) „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe.

Rozdział II

Cele i zadania szkoły

§ 5. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

§ 6. Celem szkoły jest:

1) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, przygotowanie do wykonywania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

2) dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia,

3) podnoszenie jakości pracy szkoły i jej rozwój organizacyjny.

§ 7. Zadania szkoły:

1)  łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrożenie do samorozwoju,

2)  zapewnienie bezpiecznych warunków i przyjaznej atmosfery do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia,

3) wspomaganie wychowawczej roli rodziny,

4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także do korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,

5) opieka nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwienie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych,

6) opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,

7) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym,

8) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce,

9) utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

10) opieka i pomoc uczniom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie, w tym materialna,

11) przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunków kształcenia,

12) tworzenie i utrzymywanie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów,

13) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie, właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym wynikających z korzystania z Internetu,

14) promowanie zdrowego trybu życia,

15) kształtowanie u uczniów sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi.

§ 8.1. Szkoła wykonuje zadania w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez:

1) współdziałanie z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

2) realizację zaleceń wynikających z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej,

3) stosowanie różnych form indywidualizacji nauczania wynikających z rozpoznania potencjału ucznia,

4) wyposażenie uczniów w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programu nauczania,

5) zapewnienie odpowiedniej opieki w szkole ze względu na specyfikę niepełnosprawności,

6) integrację uczniów niepełnosprawnych.

2. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

1) wychowanie w duchu tolerancji, solidarności, współpracy, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji  i poszanowania godności człowieka,

2) wskazywanie wzorców postępowania,

3) poznanie zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej ,

4) organizację uroczystości szkolnych i środowiskowych z okazji świąt narodowych, państwowych, lokalnych, religijnych,

5) organizację nauki religii / etyki dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie,

3. Szkoła realizuje zadania z uwzględnieniem zasady bezpieczeństwa oraz zasad promocji       i ochrony zdrowia poprzez:

1) zapewnienie odpowiednich warunków w czasie pobytu w szkole oraz podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez  szkołę na terenie oraz poza terenem szkoły, w tym podczas wyjazdów, wycieczek szkolnych,

2) organizując dyżury nauczycielskie podczas przerw i uroczystości zgodnie z wewnętrznymi procedurami,

3) kontrolę osób postronnych wchodzących do szkoły,

4) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,

5) szkolenia pracowników w zakresie przestrzegania zasad bhp w szkole,

6) planowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z zasadami bhp,

7) dostosowanie sprzętu szkolnego, wyposażenia i warunków pracy uczniów do ich wzrostu i rodzaju pracy,

8) prowadzenie działań prozdrowotnych i organizowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów,

9) organizowanie uczniom różnych form spędzania czasu wolnego,

10) rozpoznawanie zagrożeń istniejących w środowisku dziecka,

11) działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności poprzez zainstalowanie i aktualizację oprogramowania zabezpieczającego związanego z dostępem do Internetu.

§ 9. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.  

Rozdział III

Organy szkoły i ich kompetencje

§ 10. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły,

2) rada pedagogiczna,

3) samorząd uczniowski,

4) rada rodziców.

§ 11.1. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

2. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

7) przygotowanie arkusza organizacyjnego szkoły,

8) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

9) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,

10) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,

11) występowanie do Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

12) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

13) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

14) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,

15) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i przedszkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej,

16) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

17) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać  od początku następnego roku szkolnego,

18) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,

19) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania,

20) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

21) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,

22) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć,

23) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

24) współpraca z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię i nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki

25) odraczanie rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym,

26) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych

3. Do kompetencji dyrektora jako kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami należy w szczególności:

1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

3) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

4) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

5) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,

6) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

7) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,

8) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

9) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

10) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,

11) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

12) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,

13) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

14) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument,

4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

5.W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor.

6. Do kompetencji wicedyrektora należy w szczególności:

1) pełnienie funkcji dyrektora w razie jego nieobecności zgodnie z zakresem udzielonego mu pełnomocnictwa,

2) współdziałanie z dyrektorem w kształtowaniu twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,

3) przygotowywanie informacji o stanie pracy szkoły w zakresie przydzielonych obowiązków,

4) prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym w zakresie przydzielonych zadań,

5) prowadzenie czynności związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

6) nadzorowanie realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego.

7. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

8. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w księdze zarządzeń  oraz na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim.

§ 12.1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.

2. Do jej kompetencji stanowiących należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

5 Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

6. Przewodniczący prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

8. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

9. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.

10. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

11. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz do dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

12. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 13.1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

4. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

5. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programuwychowawczo-profilaktycznego,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole,

5) wyrażanie opinii o pracy nauczyciela,

6) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

6.W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.

7.Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 14.1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego.

2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

4. Samorząd ze swojego składu wyłania radę wolontariatu.

1) rada wolontariatu podejmuje działania w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

2) strukturę rady wolontariatu i jej kompetencje określa regulamin samorządu uczniowskiego.

5. Szczegółowe zadania rady wolontariatu to:

1) koordynacja zadań z zakresu wolontariatu,

2) diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły,

3) opiniowanie oferty działań,

4) decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji,

5) bieżący kontakt z dyrektorem szkoły w sprawie prowadzonych działań.

§ 15.1. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.

2. W przypadku sporu między organami szkoły na pisemny umotywowany wniosek jednego z organów pozostającego w sporze, dyrektorów tworzy komisję mediacyjną składającą się z dwóch przedstawicieli każdego organu pozostającego w sporze.

3.  Komisja mediacyjna rozstrzyga spór w ciągu 14 dni. Każda ze stron może odwołać się od decyzji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie składa się do dyrektora. W celu rozpatrzenia odwołania dyrektor ponownie zwołuje mediacyjną komisję odwoławczą składającą się z trzech przedstawicieli każdego organu pozostającego w sporze. Ustalenia komisji są ostateczne.

4. W sytuacji, gdy w sporze pozostaje dyrektor, po nie udanej próbie rozwiązania sporu podjętej przez dyrektora, konflikt rozstrzyga, na podstawie pisemnego wniosku organu będącego w sporze, organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący, właściwy ze względu na przedmiot sporu.

Rozdział IV

Organizacja pracy szkoły

§ 16.1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku.

2. Szczegółowe terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym określają przepisy  w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 17.1. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 3 – 6 letnich.

2. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych nie może przekroczyć 25 wychowanków.

3. Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych trwają 5 godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć edukacyjnych wynosi do 30 minut.

4. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki.

5. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.

§ 18.1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27.

3. W klasach IV–VIIIszkoły podstawowej dokonuje się podziału na grupy zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 25 lub 27 uczniów, podział na grupy dokonuje się  za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 19.1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego prowadzone w systemie:

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.

5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

§ 20.1. 1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne, stosownie do posiadanych środków finansowych.

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.

3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, o których mowa w § 19 są:

1) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

2) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

3) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności,

4) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII i VIII.

§ 21.1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego  lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.

§ 22.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły. Zasady opracowywania i zatwierdzania arkusza organizacji szkoły określają odrębne przepisy.

2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

§ 23. Szkoła używa dziennika elektronicznego jako dzienników dokumentujących zajęcia lekcyjne.

§ 24.1. Religia  jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

3. Uczniom nie uczęszczającym na lekcje religii szkoła zapewnia opiekę.

4. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.

5. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii.

§ 25.1.Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”. Sposób nauczania oraz zakres treści dotyczących wiedzy przekazywanej na zajęciach określają odrębne przepisy.

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

4. Uczniom, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, szkoła zapewnia opiekę.

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 26. 1. W szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego jako ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

2. Wewnętrzny system doradztwa zawodowego realizuje następujące zadania:

1) przygotowuje do samodzielnego i aktywnego kształtowania przez ucznia swojej drogi zawodowej,

2) rozwija umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej,

3) kształtuje nawyki nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu,

4) kształtuje postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości;

5) kreuje postawy aktywne, uczy przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,

6) kształci umiejętności uczniów w zakresie planowania przyszłości zawodowej,

7) zapoznaje z potencjalnymi ścieżkami edukacyjnymi

3. W ramach realizacji wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego mogą być realizowane następujące formy pracy:

1) badania (diagnoza) zapotrzebowania na działania doradcze,

2) zajęcia służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania rozwoju i kariery zawodowej,

3) spotkania służące samopoznaniu i określeniu predyspozycji wyznaczających rozwój zawodowy i karierę zawodową,

4) zajęcia doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej,

5) spotkania uczące umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych, tworzenie CV,  listu motywacyjnego,

6) zajęcia służące rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności autoprezentacji i rozmowy wstępnej (kwalifikacyjnej) z pracodawcami,

7) zajęcia służące promowaniu samozatrudnienia,

8) spotkania służące z obowiązującym prawem pracy i prawem administracyjno – gospodarczym,

9) gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno – zawodowej,

10) gromadzenie informacji o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, zasadach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w postaci analizy informacji z prasy, informatorów, folderów, programów multimedialnych,

11) tworzenie multimedialnych centrów informacji z dostępem do Internetu,

12) organizacja spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, tworzenie bazy danych o absolwentach szkoły,

13) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców.

§ 27. Zadania z zakresu wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego wykonują wszyscy nauczyciele oraz nauczyciel doradca zawodowy, który jest jednocześnie koordynatorem wewnętrznego doradztwa zawodowego w szkole.

§ 28. Zadania nauczyciela doradcy zawodowego zostały określone w § 48.

§ 29.1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 30. W szkole mogą być urządzone pracownie szkolne do nauczania poszczególnych przedmiotów, w tym języka polskiego, języków obcych, matematyki, fizyki, chemii, historii, biologii, geografii, techniki, informatyki oraz prowadzenia innych zajęć, w tym świetlica szkolna, zastępcza sala gimnastyczna.

§ 31. W pracowniach języka angielskiego, chemii, biologii, fizyki i techniki i informatyki musi być wywieszony w widocznym i ogólnodostępnym miejscu regulamin porządkowy określający zasady bezpieczeństwa, a ponadto:

1) niedopuszczalne jest prowadzenie zajęć bez ciągłego nadzoru nauczyciela,

2) stanowiska pracy ucznia winny być dostosowane do psychofizycznych, a zwłaszcza antropometrycznych warunków uczniów,

3) pomieszczenia w których odbywają się zajęcia szkolne powinny być wietrzone w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w toku zajęć.

§ 32. 1. Zajęcia z wychowania fizycznego na terenie szkoły są prowadzone w zastępczej sali gimnastycznej w Gortatowie, klasach lekcyjnych w Cielętach, boiskach szkolnych oraz mogą być prowadzone poza terenem szkoły, w tym na hali sportowej w Szczuce.

2. W czasie prowadzenia zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego i zawodów sportowych organizowanych przez szkołę lub zawodów, w których w sposób zorganizowany uczestniczą uczniowie szkoły, uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru nauczyciela.

3. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami na zajęcia z wychowania fizycznego poza teren szkoły musi być zapewniona opieka w miarę potrzeb.

§ 33. Nauczyciel prowadzący zajęcia w pracowni szkolnej jest zobowiązany do zapoznania uczniów z zasadami korzystania z pracowni oraz ich przypominania każdorazowo w sytuacji, kiedy stwierdzi, że zaistniał przypadek nieprzestrzegania zasad przez uczniów.

§ 34.1. Szkoła prowadzi bibliotekę.

2. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.

3. Biblioteka szkolna:

1) gromadzi i udostępnia podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz inne materiały biblioteczne,

2) tworzy warunki do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi poprzez zapewnienie stałego dostępu do Internetu, instruktażu w zakresie korzystania z zasobów i korzystania np. komunikatorów, sprzętu do odtwarzania zbiorów multimedialnych, wykorzystania TIK do tworzenia przez uczniów bibliografii własnej do danego tematu,

3) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się poprzez stosowanie m.in. różnych form pracy, współpracę z innymi bibliotekami w tym Biblioteką Gminną w Szczuce,

4) w realizacji zadań współpracuje z nauczycielami i rodzicami w celu tworzenia atmosfery i zasad do wyrabiania u uczniów stałych nawyków kontaktu z książką,

5) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, włącza się w realizację przedsięwzięć organizowanych przez nauczycieli i nauczycieli wychowawców,

6) przeprowadza inwentaryzację księgozbioru biblioteki szkolnej.

4. Biblioteka szkolna tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł poprzez możliwość korzystania z księgozbioru, dostęp do wiedzy zgromadzonej w zasobach na innych nośnikach, dostęp do Internetu, udzielanie fachowej pomocy przez nauczycieli biblioteki.

5. Czas pracy biblioteki szkolnej dostosowany jest do potrzeb uczniów.

6. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły,

7. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory, a w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, jak również innych materiałów,  zobowiązani są zwrócić taką samą pozycję lub inną – uznaną przez bibliotekarza za równowartościową.

8. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego,

9. W sprawach dotyczących zwrotu książek przez czytelników kończących szkołę bibliotekarz współpracuje z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów.

10. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki szkolnej mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

§ 35.1. W szkole działa świetlica dla uczniów.

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.

5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.

7. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.

8. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

9. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.

§ 36. Szkoła w miarę możliwości organizuje różne formy pomocy, wsparcia uczniów, którzy takiej pomocy i wsparcia wymagają z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych.

§ 37. 1. Uczeń ma prawo do uzyskania w szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczne udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami ucznia;

2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia za zgodą jego rodziców, jedynie w przypadku podejrzewania o przemoc wobec ucznia należy podjąć działania zgodnie z procedurą postępowania wobec przemocy w rodzinie – procedura Niebieskiej Karty;

2) rodziców ucznia;

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

4) poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

5) dyrektora;

6) pielęgniarki;

7) pracownika socjalnego;

8) asystenta rodziny;

9) kuratora sądowego;

§ 38. 1. Uczniowie objęci pomocą psychologiczno–pedagogiczną mają dostosowane treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych oraz wskazań  do realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.

2. Uczniowie korzystają z pomocy specjalistów zatrudnionych w szkole.

§ 39.1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne i zasiłek losowy) oraz o charakterze motywacyjnym.

2. Zasady przyznawania pomocy oraz jej wysokość, o której mowa w ust. 1 określają uchwały Rady Gminy.

3. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

4. Stypendium nie udziela się uczniom klas I – III.

5. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną.

6. Komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen oraz poziom osiągnięć sportowych, które uprawniają                   do uzyskania stypendium.

7. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

8. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w roku.

9. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

10.Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły,                 po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

11. Uczeń może otrzymać jednocześnie pomoc o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

§ 40.1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów dla dzieci tego potrzebujących GOPS.

3. Szkoła występuje do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie              w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

§ 41.1. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły celem:

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 42.1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników na stanowiskach niepedagogicznych.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela.

3. Kwalifikacje wymagane od pracowników nie będących nauczycielami określają odrębne przepisy.

§ 43.1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;

3. Do zadań nauczyciela należy:

1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania,

3) właściwie organizować proces nauczania,

4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem oceniania,

5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy, dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie,

7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności,

8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,

9) indywidualizować proces nauczania,

10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły.

4. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,  prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, w wymiarze obowiązkowym określonym dla danego stanowiska zgodnie z art.42 ust.3 lub ustalonym na podstawie art. 4a albo ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela’

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły , w tym zajęcia  opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

5. Czynności nauczyciela, o których mowa w ust. 4 pkt 2 dotyczące zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb uczniów dotyczą m.in. obowiązku pracy z uczniami zagrożonymi niepowodzeniem szkolnym i w tym zakresie nauczyciel zobowiązany jest do dokumentowania wsparcia, jakiego udzielił uczniom.

6. Czynności nauczyciela, o których mowa w ust. 4 pkt 2 dotyczące zajęć opiekuńczych i wychowawczych, wynikających z zainteresowań uczniów dotyczą m.in. obowiązku organizowania zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w tym przygotowania ich do udziału w konkursach i olimpiadach. W tym zakresie nauczyciel zobowiązany jest do dokumentowania wsparcia, jakiego udzielił uczniom.

7. Czynności nauczyciela, o których mowa w ust. 4  pkt 2 dotyczące zajęć opiekuńczych i wychowawczych, wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów obejmują także zajęcia w formie wyjść poza szkołę, wycieczki szkolne.

8. W przypadku konieczności zapewnienia uczniom opieki nauczyciel pozostaje w dyspozycji dyrektora szkoły.

9. Nauczyciel współpracuje z innymi nauczycielami na rzecz zaspokojenia potrzeb uczniów, realizacji zadań statutowych, a przede wszystkim ich bezpieczeństwa.

§ 44.1. Nauczyciel wychowawca klasy opiekuje się przydzielonym mu przez dyrektora oddziałem szkolnym.

2. Do obowiązków wychowawcy klasy należy:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia społecznego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

3) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w realizacji zadań klasy i szkoły;

6) inicjuje, uczestniczy i koordynuje działania związane z koniecznością udzielania pomocy i wsparcia uczniom przez specjalistów zatrudnionych w szkole.

3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywanej na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,

4) kształtowanie osobowości ucznia,

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,

6) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,

7) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami,

8) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,

9) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,

10) dbanie o prawidłowe relacje między wychowankami,

11) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły,

12) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

13) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,

14) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,

15) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji.

4. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących przypadkach:

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,

2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

5. Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

6. Sprawy sporne, konfliktowe  dotyczące uczniów rozstrzyga wychowawca klasy.

7. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.

§ 45.1.W szkole jest utworzone stanowisko wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor szkoły opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień                 i odpowiedzialności.

2. W sytuacji nieobecności dyrektor szkoły zakres zastępstwa wicedyrektora obejmuje wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.

§ 46..Do zadań pedagoga i psychologanależy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego,

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się    w trudnej sytuacji życiowej,

8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie,

12) współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących,

13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi.

 § 47. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

5) prowadzenie porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowaniu jej zaburzeń,

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,

7) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 48. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, pedagogiem, programu wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego oraz koordynacja jego realizacji;

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, pedagoga w zakresie realizacji działań określonych w programie,

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

§ 49. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,

2) udzielają pomocy w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką,

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu,

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień,

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.

§ 50. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

5) udzielanie informacji bibliotecznych,

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych,

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,

8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,

9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,

10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów.

11) upowszechnianie informacji o wydarzeniach kulturalnych w regionie,

12) współpraca z innymi bibliotekami,

13) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

14) udostępnianie rodzicom księgozbioru, informatorów związanych z egzaminami zewnętrznymi, dokumentów szkolnych,

15) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły,

16) prowadzenie ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

17) przeprowadzenie selekcji zbiorów (przy współudziale nauczycieli),

18) opracowywanie zbiorów,

19) prowadzenie katalogów : alfabetyczny, rzeczowy i zbiorów specjalnych ( wg aktualnych norm),

20) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystykę, pomiar aktywności czytelniczej uczniów,

21) planowanie pracy biblioteki, składanie rocznych sprawozdań,

22) dbanie o estetyczne i funkcjonalne urządzenie lokalu,

23) ewidencjonowanie i konserwacja zbiorów,

24) przeprowadzanie inwentaryzacji zbiorów.

25) dokonywanie , w ramach określonych środków finansowych zakupu nagród książkowych zgodnie z decyzją rady pedagogicznej.

§ 51. 1.Szkoła zatrudnia pracowników administracji i obsługi zgodnie z arkuszem organizacyjnym na dany rok szkolny.

2.Za zgodą organu prowadzącego, tworzone są następujące stanowiska niepedagogiczne:

1)  sekretarka,

2)  pomoc nauczyciela,

3)  starszy woźny,

4)  opiekun gimbusa.

3.Szczegółowy zakres zadań pracowników, o których mowa w ust. 2 określają zapisy obowiązków.

4.Organizację pracy zatrudnionych w szkole pracowników określa Regulamin Pracy obowiązujący w szkole .

5.Warunki płacy pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy.

§ 52.1. W szkole działają zespoły wychowawcze klas, składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w danym oddziale.

2. Do zadań zespołu wychowawczego klasy należy:

1) ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

2) opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy z uczniami danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych,

3) rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału,

3. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca klasy.

§ 53.1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek członków zespołu.

3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania,

3) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.

Rozdział VI

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami

§ 54.1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.

3.Rodzice są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo za granicą),

5) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu,

6) zapewnienia dziecku do 7 oku życia opieki w drodze na przystanek lub do szkoły i w czasie jego powrotu,

7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły.

§ 55.1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1) na pisemną prośbę rodziców,

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną.

2. Wychowawca klasy i nauczyciel przedmiotu jest uprawniony do zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych.

3. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor.

§ 56.1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

2) porad pedagoga szkolnego,

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

5)zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, minimum 3 zebrania z rodzicami danej klasy).

2. Do obowiązków rodziców należy:

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.

3. Rodzice mają prawo działać w strukturach rady rodziców w zakresie określonym przez regulamin rady rodziców.

Rozdział VII

Uczniowie szkoły

§ 57.1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 58.1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego stroju  (nie może mieć wulgarnych i obraźliwych nadruków itp.).

2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy:

1) dziewczęta: biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica, obuwie wyjściowe,

2) chłopcy: biała koszula, granatowe lub czarne spodnie, obuwie wyjściowe.

3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.

4. W budynku szkolnym zabrania się noszenia kurtek, nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

§ 59.1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Uczeń ma także prawo do:

1) poszanowania swej godności, przekonań, własności i ochrony prywatności,

2) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

3) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

4) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

5) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

6) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,

7) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

8) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów  w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,

10) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, w tym ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej na terenie szkoły,

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,

12) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

13) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,

14) korzystania z pomocy nauczyciela podczas przygotowywania się do konkursów i olimpiad przedmiotowych,

15) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,

16) do bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do i ze szkoły,

17) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,

18) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

19) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),

20) organizowania imprez klasowych i ogólnoszkolnych związanych z tradycjami uczniowskimi i ogólnie przyjętymi, których organizatorem są samorządy klasowe, samorząd uczniowski, klasowe rady rodziców i wychowawcy. Zgodę na zorganizowanie imprezy wydaje dyrektor.

21) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów,

22) pomocy materialnej.

§ 60.1. W przypadku naruszenia praw ucznia ustala się następujący tryb składania skarg:

1) skargę składa się do dyrektora szkoły,

2) skargi rozpatrywane są przez dyrektora lub zespół powołany przez dyrektora, a skład którego przedstawiciel rady pedagogicznej i przedstawiciel zespołu wychowawczego;

3) skarga rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni;

4) o sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego;

5) osobie składającej skargę przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny za pośrednictwem dyrektora w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi,

6) wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.

§ 61.1.Uczeń ma obowiązek:

1) uczęszczać na zajęcia szkolne,

2) dbać o dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować, znać i szanować jej tradycje i obrzędowość,

3) przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły oraz w procedurach i regulaminach szkolnych,

4) dbać o wygląd zewnętrzny,

5) systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace domowe, starannie prowadzić zeszyt,

6) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły, szanować cudzą własność, dobre imię innych osób, cudza godność i nietykalność osobistą,

7) przestrzegać zasad bezpieczeństwa, dbać o higienę,

8) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

9) przestrzegać zakazu palenia papierosów, e-papierosów, picia alkoholu i używania narkotyków oraz innych środków odurzających,

10) nosić strój ustalony w szkole,

11) nosić strój galowy w czasie uroczystości szkolnych,

12) szanować przekonania i poglądy innych,

13) uczęszczać do szkoły systematycznie, punktualnie, każdą nieobecność i spóźnienie usprawiedliwiać,

14) szanować i chronić mienie szkoły,

15) godnie, kulturalnie i taktownie zachowywać się w szkole i poza nią, dbać o kulturę języka,

16) zgłaszać pracownikom szkoły wszelkich nieprawidłowości lub incydentów zagrażających zdrowiu i życiu,

17) ustawiać się pod salą lekcyjną tuż po dzwonku,

18) przestrzegać zakazu używania na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, służących do łączności, odtwarzania lub utrwalania obrazów i dźwięku podczas zajęć organizowanych przez szkołę z wyjątkiem sytuacji, w których została wyrażona zgoda nauczyciela lub dyrektora szkoły.

2. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.

§ 62.1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:

1) pochwałę wychowawcy wobec klasy

2) pochwałę dyrektora szkoły wobec klasy.

3) pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów całej szkoły,

4) świadectwo z wyróżnieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5) nagrodę rzeczowa ufundowana przez radę rodziców za szczególne osiągnięcia,

6) list gratulacyjny wychowawcy klasy i dyrektora do rodziców,

7) nagrodę rzeczową Wójta Gminy Brodnica dla najlepszego absolwenta oraz dla ucznia, który na świadectwie promocyjnym uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie.

2. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:

1) szczególne osiągnięcia w nauce,

2) aktywny udział w życiu szkoły,

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych,

4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole.

3. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są przez dyrektora na wniosek wychowawcy klasy, opiekunów kół zainteresowań, organizacji, samorządu uczniowskiego.

4. Szczególne osiągnięcia uzyskane w wypełnianiu funkcji w organizacji uczniowskiej, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

5. Uczeń może otrzymać stypendium od Wójta Gminy Brodnica zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

6. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść zastrzeżenie do dyrektora szkoły w terminie 5 dni od jej przyznania.

7. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, o sposobie rozpatrzenia informuje wnoszącego zastrzeżenia.

§ 63.1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu szkoły, lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, a także za naruszenie porządku szkolnego.

2. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.

4. Uczeń może ponieść następujące kary:

1) upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy,

2) upomnienie ustne dyrektora szkoły wobec klasy,

3) naganę dyrektora szkoły na forum szkoły,

4) zawieszenie w prawach ucznia do reprezentowania szkoły

5) przeniesienie do innej szkoły,

3. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty na wniosek rady pedagogicznej, gdy:

1) zastosowanie kar z § 59 ust. 4 p. 1–4 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia,

2) w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.

§ 64. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

§ 65.1. Odwołanie od kary wnosi się do dyrektora na piśmie w ciągu trzech dni od dnia powiadomienia ucznia.

2. Odwołanie, o którym mowa w ust.1 rozpatruje dyrektor w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia, o wyniku rozpatrzenia odwołania powiadamia składającego odwołanie. Decyzja podjęta po rozpatrzeniu odwołania przez dyrektora jest ostateczna.

3. W przypadku anulowania kary uważa się ją za niebyłą.

4. Kary nie mogą naruszać godności i nietykalności osobistej ucznia.

Rozdział VIII

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

§ 66.1. Osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia podlegają ocenie w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli danych zajęć edukacyjnych poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w § 49 statutu.

§ 67.1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach I – III są ocenami opisowymi.

2. W ocenianiu bieżącym w klasach I – III stosuje się następujące stemple lub wpisy

SkalaWymagania edukacyjne
Wspaniale! Należą Ci się gratulacje!   skrót – 6Uczeń wykazuje się wiedzą wykraczającą poza realizowany program. Swobodnie korzysta ze dobytych wiadomości  i umiejętności w nowych, nietypowych sytuacjach. Twórczo rozwiązuje problemy. Korzysta                    z różnych źródeł wiedzy i informacji. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych. Proponuje rozwiązania niekonwencjonalne. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe. Osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych.
Bardzo dobrze! Tak trzymaj!   skrót – 5Uczeń w pełni opanował umiejętności określone programem nauczania           w danej klasie Dokonuje analizy nowych zjawisk. Umie formować plan działania, tworzy. Sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości                       w sytuacjach typowych.   Samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne   i praktyczne ujęte programem nauczania.
Ładnie! Dobrze pracujesz.   skrót – 4Uczeń umie stosować wiadomości określone programem nauczania                 w danej klasie, na poziomie przekraczającym wymagania zawarte                      w podstawie programowej. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych. Opanował umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych wzorów.      
Postaraj się! Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki.   skrót – 3  Uczeń posiada elementarny poziom rozumienia wiadomości. i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie                       na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej. Może mieć braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Przy pomocy nauczyciela wykonuje niektóre zadania Potrafi przedstawić wiadomości w innej formie niż je zapamiętał. Wykonuje tylko zadania podstawowe, z którymi ma czasami problemy. Wykorzystuje wskazówki nauczyciela do pokonania trudności.
Pracuj więcej! Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki.   skrót – 2Uczeń z dużymi trudnościami przyswaja sobie podstawową wiedzę i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowej Wymaga stałej pomocy przy wykonywaniu najprostszych zadań. Nie przestrzega limitów czasowych często nie kończy rozpoczętych działań.

 
Źle! Spotkało Cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka Cię bardzo dużo  pracy.   skrót – 1Brak podstawowych wiadomości i umiejętności określonych przez podstawę programową, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy mimo dodatkowych ćwiczeń i zajęć.  Uczeń nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) zadania nawet o niewielkim -elementarnym stopniu trudności. Odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy prace.

   

2. Bieżąca, śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z religii w klasach I – III jest ustalana wg skali przyjętej począwszy od  klasy IV.

3. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV  są ocenami ustalonymi według  następującej skali:

1) stopień celujący     – 6

2) stopień bardzo dobry – 5

3) stopień dobry – 4

4) stopień dostateczny – 3

5) stopień dopuszczający – 2

6) stopień niedostateczny – 1

4. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, o których mowa  w ust. 3 pkt 1-5, negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena, o której mowa  w ust. 3 pkt 6,

5. Oceny bieżące w klasach I – III wpisujemy do dziennika skrótem.

6. Oceny bieżące w klasach IV – VIII wpisujemy do dziennika cyfrą, natomiast śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zapisujemy w pełnym brzmieniu.

7. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne w stopniach:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych zawartych w programie oraz wykraczające poza program danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie, potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, potrafi interpretować wyniki, wyszukiwać i porządkować informacje.

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował zdecydowaną większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania danych zajęć edukacyjnych w danej klasie,

poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje i wykonuje samodzielnie typowe zadania   

teoretyczne i praktyczne,  jego wypowiedzi są klarowne, zwięzłe, potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, potrafi samodzielnie wnioskować, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi.

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych,

rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,

posiada przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego.

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu materiału programowego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danych zajęć edukacyjnych w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, wykazuje nieporadny styl wypowiedzi, ma ubogie słownictwo, popełnia liczne błędy, ma trudności w formułowaniu myśli.

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania danych zajęć edukacyjnych w danej klasie, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tych zajęć, nie jest w stanie rozwiązać i wykonać zadania o niewielkim stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela, mając trudności w nauce, nie skorzystał z możliwości pomocy oferowanej  przez szkołę.

8. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych zasadach oceniania.

§ 68. 1.Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane  ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia posiadającego opinię lub orzeczenie publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, stosownie do wskazań poradni.

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się także w przypadku ucznia:

1) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

2) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

§ 69.1. Nauczyciele do końca września każdego roku szkolnego informują uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca do końca września każdego roku szkolnego  informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Poinformowanie ucznia oraz ich rodziców zostaje udokumentowane odpowiednimi zapisami w dzienniku zajęć danego oddziału oraz odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności.

3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.

§ 70.1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

2. Na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.

3. Nauczyciele stosują następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

1) praca klasowa (sprawdzian)  – rozumiana jako zaplanowana przez nauczyciela dłuższa, samodzielna pisemna praca kontrolna uczniów przeprowadzana w szkole podczas zajęć edukacyjnych w celu sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności, obejmująca materiał większy niż z trzech lekcji:

a)w ciągu dnia klasa może pisać tylko jedną taką pracę, a w ciągu tygodnia mogą być najwyżej 3,  zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem, ,

b) jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem.

2) kartkówka z ostatniej lekcji lub 2 – 3 lekcji,

3) odpowiedź ustna,

4)  projekt,

5)  wytwór prac ucznia, ćwiczenie, doświadczenie,

6)  praca domowa,

7)  praca na lekcji

8)  udział w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych,

9)  badanie wyników, próbne sprawdziany,

10) ćwiczenia, gry zespołowe i sprawnościowe.

4.Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić pisemne prace i o ich wynikach poinformować uczniów w ciągu 14 dni od ich napisania. Dopuszcza się wydłużenie tego okresu, jeśli jest on spowodowany usprawiedliwioną nieobecnością nauczyciela w szkole.

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępnione na terenie szkoły do wglądu:

1) uczniowi – na lekcji, w celu omówienia ich przez nauczyciela,

2) rodzicowi ucznia – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

6. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace uczniów do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.

7. Oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego. Obowiązkiem ucznia i rodzica jest systematyczny wgląd do e-dzienniczka.

8. Częstotliwość oceniania zależy od specyfiki przedmiotu i ilości godzin lekcyjnych  w tygodniu. Minimalna ilość ocen cząstkowych przy :

1) 1 godz.      –  3 oceny

2) 2 godz.      –  4 oceny

3) 3 godz.      –  5 ocen

4) 4 i więcej  –  6 ocen

9. W oddziałach IV-VIII w dzienniku elektronicznym przyjęto stosowanie następujących znaków:

bz – brak zadania,

np – uczeń nieprzygotowany do zajęć,

„-‘’ – nie uczestniczył w sprawdzianie, pracy klasowej, kartkówce, projekcie lub zadaniu obowiązkowym.

Uczeń w okresie dwóch tygodni od daty wstawienia „-‘’ jest zobowiązany zaliczyć sprawdzian, kartkówkę, pracę klasową, projekt, zadanie obowiązkowe na ocenę. Niezaliczone „zadanie’’ po dwóch tygodniach skutkuje zamianą kreski na ocenę niedostateczną.

10. Sprawdziany, prace klasowe, kartkówki i inne zadania punktowane będą oceniane według następujących kryteriów:

100 % – 98 %  – ocena celująca (6)

97 %  – 90 %  – ocena bardzo dobra (5)

89% – 75%  – ocena dobra (4)

74 % – 51 %  – ocena dostateczna (3)

50 % –  35 %  – ocena dopuszczająca (2)

34 %  –  0 %  – ocena niedostateczna (1)

§ 71. 1. Dyrektor na podstawie wydanej przez lekarza:

1) opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zwalnia ucznia z wykonywania tych ćwiczeń, na czas określony w tej opinii,

2) opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego lub informatyki  zwalnia ucznia z realizacji tych zajęć , na czas określony w tej opinii – a jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji tych zajęć, o których mowa w pkt 2 uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

2. Uczeń korzystający ze zwolnienia ma obowiązek biernego uczestniczenia w zajęciach swojego oddziału (grupy) na zasadzie obserwatora.

3. W wyjątkowych wypadkach, uczeń może być zwolniony z ostatnich lub pierwszych lekcji wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców.

4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z  niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.4 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba  zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 72.1. Na 30  dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują uczniów,  a za ich pośrednictwem  rodziców o przewidywanych śródrocznych, rocznych ocenach klasyfikacyjnych poprzez wpis oceny w dzienniku elektronicznym (w kolumnie przeznaczonej na wpis przewidywanej oceny śródrocznej, rocznej).

2. O przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotu oraz ocenach nagannych i nieodpowiednich zachowania wychowawcy informują uczniów i rodziców w formie ustnej na zebraniach z rodzicami lub pisemnej na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

3. Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia na lekcjach przedmiotowych oraz zajęciach                                                    z wychowawcą, a za jego pośrednictwem rodziców o przewidywanych dla niego śródrocznych, rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej, rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Przekazanie tej informacji potwierdzone jest poprzez wpisem oceny do dzienniczka elektronicznego.

4. W sytuacji uzyskania informacji o niewłaściwym zachowaniu ucznia w okresie tygodnia klasyfikacji ocena zachowania może ulec zmianie na ocenę zgodną z kryteriami oceniania po uprzednim poinformowaniu rodziców ucznia przez wychowawcę klasy.

5. Na 3 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają  i wpisują do dziennika elektronicznego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy ocenę klasyfikacyjną zachowania.”

§ 73.1. Uczeń ma prawo poprawić oceny niedostateczne, dopuszczające, dostateczne, dobre  w terminie uzgodnionym z nauczycielem w ciągu 2 tygodni od daty jej otrzymania.

2. Uczeń ma prawo ubiegać się o podwyższenie każdej przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej o jeden stopień na pisemny wniosek rodziców złożony do dyrektora nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, jeśli:

1) proponowana przez nauczyciela ocena nie odzwierciedla faktycznego poziomu wiedzy i umiejętności ucznia z powodu długotrwałej usprawiedliwionej chorobą lub zdarzeniem losowym nieobecności ucznia w szkole,

2) uczeń w ciągu półrocza otrzymał oceny cząstkowe na przełomie ocen.

3.W przypadku, o którym mowa w ust.2 dyrektor powołuje dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych nie niższą niż przewidywana, zgodnie z kryteriami ocen.

4.Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami i przeprowadza nie później niż w dniu posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej.

5.Sprawdzian przeprowadza nauczyciel przedmiotu i drugi nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. W sprawdzianie może uczestniczyć rodzin lub pedagog szkolny w charakterze obserwatora.

6.Nadzór nad merytorycznym i formalnym przebiegiem sprawdzianu sprawuje dyrektor lub wicedyrektor.

7. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny rocznej zachowania na pisemny wniosek rodziców, pedagoga szkolnego i innych nauczycieli złożony nie później niż trzy dnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy klas w przypadku, gdy spełnia kryteria zawarte na ocenę wyższą i:

1) zadośćuczynił wyrządzonym szkodom materialnym;

2) jego negatywne zachowanie było sytuacją jednostkową i jednocześnie zadośćuczynił wyrządzonym szkodom.

8. Decyzję, o której mowa w ust. 7 podejmuje wychowawca klasy.

§ 74. Rodzice są informowani na bieżąco o postępach i osiągnięciach dziecka, podczas spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem oraz wywiadówek i zebrań, których roczny harmonogram podaje dyrektor  do  30 września.

§ 75.1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu przed ustalonym terminem ferii zimowych.

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

4. O sposobie trybie uzupełnienia braków decyduje nauczyciel, u którego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną. Informacja dla ucznia i jego rodzica ma formę pisemną.

5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów z  zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnej z tych zajęć  i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna jest oceną uwzględniającą poziom i postęp w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazującą potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Ocena  śródroczna jest  przekazywana rodzicom w formie pisemnej na formularzu przygotowanym przez nauczyciela  na spotkaniach z rodzicami podsumowujących I okres.

§ 76.1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

6. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.

7.  Począwszy od klasy IV, uczeń,  który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co  najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

8. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 8a uzyskał  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

9. Laureat konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń,  który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego,  techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

11. W przypadku zajęć wychowania fizycznego przy ustalaniu oceny, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, należy brać również pod uwagę systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz  kultury fizycznej.

12. W przypadku gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie do wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo- lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia.

13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

14. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania  – wychowawca klasy.

15.W przypadku nieobecności nauczyciela ocenę klasyfikacyjną zachowania  lub zajęć

edukacyjnych ustala wyznaczony przez dyrektora inny nauczyciel. W przypadku  nieobecności wychowawcy oddziału dokumentację przebiegu nauczania wypełnia wyznaczony przez dyrektora inny nauczyciel.

16. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych  zajęć edukacyjnych nie ma wpływ na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

17. Uczniom uczęszczającym na dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

18. Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii lub etyki może nastąpić w każdym czasie i traktowana jest, jako zmiana oświadczenia woli rodziców.

19. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć religii na podstawie zmiany oświadczenia, uczniowi  nie ustala się odpowiednio ocen śródrocznych i rocznych, a w dokumentacji przebiegu nauczania nie dokonuje się żadnych wpisów.

20. Jeżeli rezygnacja z nauczania religii lub etyki nastąpiła po zakończeniu klasyfikacji rocznej, ocena z religii będzie umieszczona na świadectwie szkolnym i będzie wliczana do średniej.  Jeśli rezygnacja nastąpiła przed zakończeniem klasyfikacji, ocena nie będzie wystawiona.

§ 77.1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.

2. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej,

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole,

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

§ 78.1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2.W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

3.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.

4. Oceną „wyjściową” jest ocena dobra.

5. Uczeń w ciągu całego semestru zdobywa uwagi pozytywne i negatywne, które mogą albo podwyższyć ocenę albo ją obniżyć.

6. Uwagi pozytywne można uzyskać na przykład za:

1) rzetelne pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym,

2) rzetelne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym,

3) udział w realizacji projektu edukacyjnego,

4) samodzielne lub grupowe wykonanie dekoracji w klasie lub szkole,

5) przygotowanie się, udział w konkursie lub zawodach szkolnych,

6) przygotowanie się, udział w konkursie lub zawodach pozaszkolnych,

7) reprezentowanie szkoły na zewnątrz ( oficjalne uroczystości, występy artystyczne itp.),

8) udział w poczcie sztandarowym,

9) udział w imprezach szkolnych ( np. akademie, występy itp.),

10) udzielanie pomocy koleżeńskiej,

11) wykonywanie prostych prac społecznych: pomoc w bibliotece szkolnej, świetlicy szkolnej, przy organizacji imprez, zabaw, dyskotek

12) podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej (wolontariat),

13) za 100 % frekwencję +2 punkty;   za 80 % frekwencję  +1 punkt

7. Uwagi negatywne można uzyskać na przykład za:

1) nieobecności nieusprawiedliwione ( każdorazowo za czas do 7dni),

2) ucieczka z lekcji, samowolne opuszczenie budynku lub terenu szkoły, wagary,

3) przeszkadzanie wprowadzeniu lekcji, zamierzona dezorganizacja procesu nauczania

 ( uwaga nauczyciela),

4) niewykonywanie poleceń nauczyciela wynikających z realizacji procesów dydaktyczno-wychowawczych lub porządkowych,

5) używanie wulgaryzmów, słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, agresja słowna w stosunku do innych osób,

6) przemoc słowna, psychiczna, zastraszanie, dręczenie, groźby,

7) fałszowanie podpisu nauczyciela lub rodzica,

8) strój lub wygląd nieodpowiadający zasadom przyjętym w szkole,

9) niszczenie mienia szkolnego lub prywatnego,

10) nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, niebezpieczne zachowania na przerwach, na lekcjach, imprezach szkolnych, wycieczkach, w gimbusie itp.

11) nagminny brak ( co najmniej 3 razy) zeszytu, książki, ćwiczeń,

12) wywoływanie sytuacji konfliktowych, kłótni,

13) używanie telefonów komórkowych w celu komunikacji, słuchania muzyki, fotografowania czy filmowania ( bez zgody nauczyciela),

8. Uwagi pozytywne otrzymują 1 lub 3 punkty, a negatywne -1 lub -3 punkty. Interpretacja rangi uwagi należy do wychowawcy.

9. Zdobycie +10 punktów podnosi ocenę z zachowania o jeden stopień, a -10 punktów obniża ją o jeden stopień.

10. Ponadto za:

1)  palenie papierosów: pierwszy raz -2 punkty, każdy kolejny obniżenie oceny z zachowania     

        o jeden stopień,

2)  picie lub posiadanie alkoholu; posiadanie lub zażywanie narkotyków  lub innych używek                                                 

     – obniżenie automatycznie oceny z zachowania o jeden stopień,

3)  cyberprzemoc – w zależności od skali od -2 punktów do obniżenia oceny z zachowania

        o jeden stopień.

4)  ciężkie przewinienie ( bójki, napaść fizyczna, w której występuje obrażenie ciała, czyny

      karalne, o których informowana jest policja ) obniżenie oceny z zachowania do poziomu

      uniemożliwiającego zdobycie oceny dobrej, bardzo dobrej i wzorowej.

11. Osiągnięcia sportowe, laureat konkursu i inne spektakularne osiągnięcia podnoszą ocenę o 1 stopień.

12. Ustalona przez wychowawcę śródroczna, roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

13. Informacje o zachowaniu ucznia odnotowuje się w dzienniku elektronicznym.

14. Zapis ten jest prowadzony jawnie i systematycznie.

15.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

16. Uczeń, który w I półroczu otrzymał nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania, nie może mieć oceny wzorowej lub bardzo dobrej na koniec roku szkolnego.

17. Wychowawca klasy systematycznie informuje rodziców ucznia o zachowaniu ucznia, podjętych środkach zaradczych, zastosowanych formach nagradzania i karania, formach i sposobach zadośćuczynienia zachowania niezgodnego z niniejszym statutem i normami społecznymi.

18. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 79.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6.Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, zdającego egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem  ust. 8.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt. 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora, który zezwolił na spełnienie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciele albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin,

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imię i nazwisko ucznia,

2) nazwę zajęć edukacyjnych,  z których był przeprowadzony egzamin,

3) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin,

4) termin egzaminu klasyfikacyjnego,

5) zadania (ćwiczeni) egzaminacyjne,

6) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

15. Do protokołu, o którym mowa w ust. 14 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 80.1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w  wyniku egzaminu poprawkowego.

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

§ 81.1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

4. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

5. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, nauczyciela prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji, wychowawca oddziału, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, pedagog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców.

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

8. Z prac komisji sporządza się protokół (stanowiący załącznik do arkusza ocen ucznia) zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, imię i nazwisko osób wchodzących w skład komisji, termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, zadania sprawdzające, imię i nazwisko ucznia, ustaloną ocenę klasyfikacyjną,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin posiedzenia komisji, imię i nazwisko ucznia, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia uzyskania informacji o wynikach egzaminu. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisje jest ostateczna.

12. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie ósmej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć, których realizacja zakończyła się w klasach niższych otrzymał oceny wyższe od niedostatecznej.

§ 82.1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2. Warunki przeprowadzenia egzaminu poprawkowego :

1) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z  których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych,

2) podanie o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice do dyrektora szkoły nie później niż 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

1) W czasie egzaminu poprawkowego mogą być obecni rodzice ucznia.

5. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji  na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji  innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne w tej lub innej szkole, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

c) termin egzaminu klasyfikacyjnego,

d) imię i nazwisko ucznia,

e) zadania egzaminacyjne,

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym  przez dyrektora , nie później niż do końca września.

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

10. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

Rozdział IX
Organizacja i funkcjonowanie oddziału przedszkolnego

§ 83.1. Organizację oddziałów przedszkolnych w danym roku szkolnym uwzględnia arkusz organizacyjny szkoły, o którym mowa w § 22 ust.1.

2.W oddziałach przedszkolnych obowiązuje szczegółowy rozkład dnia, opracowany przez nauczyciela oddziału przedszkolnego, na podstawie ramowego rozkładu dnia ustalonego przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczegółowy rozkład dnia podaje się do wiadomości rodziców dzieci.

3. Oddziały przedszkolne pracują od poniedziałku do piątku do 10  godzin dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz określonych w kalendarzu pracy szkoły terminach przerw w pracy oddziału przedszkolnego.

4. W oddziale przedszkolnym, o ile zachodzi taka potrzeba, organizuje się kształcenie dzieciom niepełnosprawnym na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

5. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może w oddziale przedszkolnym zorganizować zajęcia dodatkowe.

6.Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

7. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo ( religia, zajęcia umuzykalniające i inne) dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci – ok. 30 minut.

8. Dzieci z oddziałów przedszkolnych  spożywają posiłki w swoich salach.

§ 84.1. Ogólne zasady oraz szczegółowe kryteria naboru do oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzały szkołę i podaje do publicznej wiadomości.

2. W ciągu roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc, wpływające wnioski o przyjęcie dziecka od oddziału przedszkolnego rozpatruje dyrektor szkoły.

3. Dziecko powracające z zagranicy jest przyjmowane do oddziału przedszkolnego na warunkach dotyczących obywateli polskich.

§ 85.1. Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności:

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji,

2) doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego i społecznego oraz wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności, jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole,

3) ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowalnymi wzorami i normami postępowania, a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie i zachowanie,

4) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

2. Do zadań oddziału przedszkolnego należy:

!) zapewnienie dzieciom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,

2) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale przedszkolnym,

3) organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,

4) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi potrzebami i możliwościami,

5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy,

6) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka,

7) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

8) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

9) organizowanie opieki dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała bądź doraźna pomoc materialna.

§ 86.1. Oddział przedszkolny:

1) wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka dostosowując treści, metody  oraz organizację pracy wychowawczo -dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb i możliwości, w szczególności poprzez:

a) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,

b) system ofert edukacyjnych,

c) stosowanie zadań otwartych w trakcie zajęć,

d) działania korekcyjne, kompensacyjne, profilaktyczne i stymulujące,

2 )umożliwia dzieciom intensywne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,

3) organizuje sytuacje edukacyjne sprzyjające nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje osobowe, a także umożliwiających im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej: werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej,

4) w działalności wychowawczo -dydaktycznej ukazuje dzieciom piękno języka polskiego oraz bogactwo kultury i tradycji narodowej i regionalnej,

5) tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej” w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

2. Oddział realizuje cele i zadania podczas pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.

3. W oddziale przedszkolnym,

1) pracę wychowawczo-dydaktyczną prowadzi się na poziomie zgodnym z poziomem rozwoju i indywidualnymi potrzebami dziecka,

2) wzmacnia się u dzieci poczucie własnej godności i wartości,

3) szanuje się wszystkie dzieci niezależnie od pochodzenia, wyznania, zdolności czy ułomności,

4) nie stosuje się kar i reaguje na krzywdę wyrządzoną dziecku przez innych.

4. W oddziale przedszkolnym organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych, porad i konsultacji, oraz rodzicom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

6. Z inicjatywą udzielenia dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej wystąpić mogą: rodzice dziecka, nauczyciel oddziału przedszkolnego, specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem, pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, poradnia psychologiczno – pedagogiczna,  pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy.

7. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w oddziale przedszkolnym jest dobrowolne i bezpłatne.

§ 87.1. Oddział przedszkolny zapewnia uczniom niepełnosprawnym:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe warunki nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,

3) inne zajęcia odpowiednio do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne,

4) przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

2. Oddział przedszkolny realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami dziecka.

§ 88.1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą i poszanowanie ich godności osobistej podczas pobytu w nim oraz wszystkich zajęć organizowanych poza szkołą:

1) zapewnia stała opiekę podczas pobytu dziecka w oddziale i szkole oraz zajęć organizowanych poza oddziałem i terenem szkoły,

2) uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny,

3) stwarza atmosferę akceptacji,

4) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczo- dydaktyczny.

§ 89.1. Dyrektor szkoły powierza oddział przedszkolny dla dziecka 6 – letniego opiece jednego nauczyciela, a dzieci młodszych 2 nauczycieli.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby ten sam  nauczyciel opiekował się danym oddziałem przedszkolnym przez cały okres uczęszczania dziecka do oddziału.

3. Nauczyciel oddziału przedszkolnego odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków.

4. Nauczyciel oddziału przedszkolnego współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, w tym miedzy innymi:

1) zapoznaje rodziców z podstawa programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,

2) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy, systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale,

3) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka, włączając ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia ewentualnych trudności,

4) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie;

5) udostępnia rodzicom do wglądu wytwory działalności dzieci,

6) zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego, np. w sprawie wspólnej organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci,

7) wydaje rodzicom kartę – informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej w szkole podstawowej .

5. Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy także:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;

2) dążenie do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej

3) wspieranie rozwoju aktywności dziecka nastawionej na poziomie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej;

4) stosowanie zasady indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka;

5) stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod pracy;

6) prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej ( diagnozą przedszkolną).

6. Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci poprzez:

1) dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach aktywności;

2) prowadzenie i dokumentowanie pracy ukierunkowanej na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, w tym działania wspomagające wobec dzieci wymagających dodatkowego wsparcia pedagogicznego,

3) udzielanie dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy, planuje i koordynuje jej przebieg,

4) współpracuje ze specjalistami i innymi osobami świadczącymi pomoc psychologiczno –pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

§ 90. Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma prawo:

1) wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród zestawu programów dopuszczonych do użytku szkolnego lub opracowania własnego programu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o systemie oświaty,

2) wyboru pomocy dydaktycznych;

3) opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego,

4) zdobywania dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w oddziale przedszkolnym,

5) udziału w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego,

6) aktywnego udziału w formach doskonalenia nauczycieli,

7) pomocy merytorycznej ze strony dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, nauczycieli specjalistów,

8) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami pracującymi w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy szkole podstawowej.

§ 91.1. Dziecko w oddziale przedszkolnym na prawo do:

1) podmiotowego i życzliwego traktowania,

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

3) akceptacji takim, jakim jest,

4) własnego tempa rozwoju,

5) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,

6) zabawy i wyboru towarzysza zabaw.

2. Dziecko ma obowiązek:

1) podporządkowania się obowiązującym w oddziale umowom i zasadom współżycia społecznego,

2) przestrzegania zasad higieny osobistej,

3) szanowania rówieśników i wytworów ich pracy.

§ 92. Rodzice mają prawo do:

1) wnioskowania o spełnianie obowiązku rocznego przygotowania poza oddziałem przedszkolnym,

2) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego  w danym oddziale, z którym zapoznawani są podczas pierwszego zebrania dla rodziców, organizowanego w danym roku szkolnym,

3) znajomości treści planów miesięcznych w oddziale przedszkolnym, z którym zapoznawani są w trakcie zebrań z rodzicami i na bieżąco poprzez informacje zamieszczane na tablicy oddziału przedszkolnego, prowadzonej przez nauczyciela,

4) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez:

a) uzyskiwanie od nauczyciela bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz zachowaniu,

b) obserwowanie własnego dziecka na tle grupy w trakcie zabaw, zajęć, uroczystości i imprez w oddziale oraz podczas wyjść i wycieczek,

c) zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka,

d) udostępniania kart pracy dziecka i wytworów plastycznych,

e) do przekazania organom szkoły, organowi prowadzącemu lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny wniosków i opinii dotyczących pracy oddziału i szkoły,

f) wychodzenia z inicjatywą udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej ich dziecku;

g) informacji i formach, sposobach i okresie udzielania pomocy pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane,

h) wystąpienia do dyrektora szkoły z wnioskiem o zmniejszenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka,

i) wystąpienia do dyrektora szkoły o zaprzestanie organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu uczęszczanie do oddziału przedszkolnego.

§ 93. Rodzice dzieci są zobowiązani do:

1) zgłoszenia dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego w związku z realizacją obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,

3) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, w przypadku dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne poza oddziałem przedszkolnym,

4) zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze do oddziału przedszkolnego oraz w drodze powrotnej,

5) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,

6) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

7) udziału w spotkaniach zespołowych rodziców oddziału, zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkań;

8) odbierania dziecka w godzinach pracy oddziału przedszkolnego;

9) współpracy z pielęgniarką środowiska w miejscu nauczania i wychowania w zakresie troski o zdrowie dziecka;

10) kontaktowania się z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie.

§ 94.1. Dziecko do oddziału przedszkolnego przyprowadzają rodzice lub upoważnione przez nich osoby. Dzieci 5 i 6 –letnie mogą przyjeżdżać i odjeżdżać ze szkoły autobusem pod opieką opiekuna.

2. Po wejściu na teren szkoły rodzice lub upoważnione przez nich osoby odprowadzają dziecko do sali oddziału i przekazują je pod opiekę nauczyciela oddziału.

3. Odbioru dziecka z oddziału lub z przystanku autobusowego dokonują rodzice lub upoważnione przez nich osoby, upoważnione do tej czynności na piśmie przez rodziców dziecka.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust.3, jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego lub jednorazowo. Może być zmieniane lub anulowane.

5. W upoważnieniu wskazuje się dane osoby, w tym w szczególności: imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby. Oryginał pełnomocnictwa pozostawia się w oddziale przedszkolnym.

6. Wydanie dziecka następuje po okazaniu przez osobę upoważnioną dokumentu potwierdzającego tożsamość, wskazanego w treści pełnomocnictwa.

7. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan psychofizyczny osoby zamierzającej jej odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo(np. upojenie alkoholowe).

8. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powiadamia się niezwłocznie dyrektora szkoły lub wicedyrektora. W takiej sytuacji szkoła zobowiązana jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

9. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. W sytuacji, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można nawiązać kontaktu z rodzicami, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w szkole 0,5 godziny.

10. Po upływie czasu wskazanego w ust.9, powiadamia się Policję o niemożności skontaktowania się z rodzicami.

11. Życzenie rodzica dotyczące niewydawania dziecka drugiemu z rodziców musi być poświadczone przez prawomocne orzeczenie sądowe, które udostępnia się wychowawcy oddziału przedszkolnego.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 95.1. Szkoła używa pieczęci metalowej okrągłej dużej i małej z godłem do dokumentów specjalnej rangi.

2 Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści: Szkoła Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce Szczuka 34, 87 – 300 Brodnica tel. 56 49 812 93 NIP 874 – 14 – 36 – 781 REGON 001211294

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Szkoła może posiadać monitoring wizyjny.

§ 96.1. Szkoła posiada sztandar.

2. Szkoła posiada ceremoniał szkolny, będący odrębnym dokumentem.

§ 97.1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala statut.

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.

3. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu.

4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.

5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 98.1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Ziemi Michałowskiej w  Gortatowie” uchwalony 24.01.2000r. z późn. zm.

2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1.12.2017r.