Szkoła Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.spgortatowo.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-17.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Mapy są wyłączone z obowiazku zapewnienia dostępności.
 • Część plików nie jest dostepna cyfrowo.
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce znajduje się pod adresem: https://spg.exone-web.pl
  Szkoła nie zapewnia dostępności do swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Strona Szkoły Podstawowej im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce jest częściowo zgodna ze standardem WCAG 2.0..

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej – Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. W Szkole dla strony https://spg.exone-web.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://spg.exone-web.pl spełnia wymagania w 99,56 %. Niezgodności na stronie wynikają z tego, iż strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Szkoła nie posiada dedykowanej aplikacji.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-03-17.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Ułatwiony dostęp (niebieskie kółeczko z ludkiem) w prawym górnym rogu.
 • Podwyższony kontrast.
 • Możliwosć powiększania liter.
 • Podświetlane linki.
 • Jasne tło.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zenon Piotr Matuszewski, sekretariat@szkolagortatowo.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48564981293 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce

Szczuka 34

87-300 Brodnica

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Pierwsze miejsce parkingowe znajduje się obok budynku blisko głównego wejścia do szkoły, natomiast drugi parking znajduje się obok hali sportowej oraz Orlika Sportowego.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • W przypadku gdy osoba niepełnosprawna chce skorzystać z usług Szkoły Podstawowej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce powinien skierować się do wejścia głównego szkoły umiejscowionego od strony ulicy, które wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 7%.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.

Przestrzeń za wejściem

 • Osoba powinna skierować się do sekretariatu lub gabinetu Dyrektora Szkoły Podstawowej znajdującej się na parterze budynku. Dyrektor lub pracownik sekretariatu zdefiniują potrzeby osoby zainteresowanej , zrealizują ją bądź zawiadomią odpowiednio merytoryczne osoby , właściwą obsługę oraz poprowadzi pracownik do tego upoważniony, zgodnie z zakresem wykonywanych obowiazków. Po załatwieniu sprawy, pracownik szkoły służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku. Powyższe zasady , mają zastosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych, osób z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych osób, które zgłaszają taką potrzebę.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się w sekretariacie szkoły.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na -2 kondygnacjach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 • Około 50% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety.
 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się po wejściu do budnyku szkoły na hol główny skręcająć w korytarz na prawo i po prawej stronie znajduje się łazienka dla osób niepełnosprawnych.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Pochwyt jest po lewej stronie ustępu.

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce

Gortatowo 7

87-300 Brodnica

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 50 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Miejsca parkingowe znajdują się naprzeciwko ulicy przy budynku szkoły.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.
 • Nie mamy wejścia, przez które może się dostać do budynku osoba na wózku. W szczególnych sytuacjach można skorzystać z pomocy pracowników obsługi. W tym celu proszę zadzwonić z wyprzedzeniem przynajmniej godziny na numer telefonu ( 564981505).Brak wejścia z pochylnią. Proszę nacisnąć przycisk dzwonka i poczekać na otwarcie drzwi przez pracownika szkoły. Za niedogodność przepraszamy.

Przestrzeń za wejściem

 • Po wejściu do szkoły na lewo znajduje sią mały oddział przedszkolny a po prawo oddział przedszkoly dla dzieci starszych. Na wprost od wejścia, w odległości około 10 metrów znajduje się wejście na klatkę schodową natomiast w prawo znajduje się korytarz. Nie ma toalety dla osób nipełnosprawnych.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 • Około 50% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety.

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce

Cielęta 15

87-300 Brodnica

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking jest usytuowany za ogrodzeniem szkoły bezpośrednio przy ulicy.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Do wejścia głównego dojdziesz przez furtkę w ogrodzeniu. Od furtki prowadzi na wprost chodnik do wejścia. Zamknij furtkę.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.

Przestrzeń za wejściem

 • Za drzwiami znajduje się korytarzyk i szatnie dla przedszkola. Wzdłuż korytarza znajdują się drzwi do oddziałow przedszkolnych. Na wprost znajduje się mały hol z wejściem do kuchni i sali lekcyjnej.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.
 • Wszystkie korytarze są niedostępne dla osób na wózkach.

Pomieszczenia

 • Około 50% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety.

Aplikacje mobilne

Dodatkowe informacje

Aktualny raport z zapewnienia dostępności:Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..

Link : https://deklaracja-dostepnosci.info/generator/trolmqwz67f1np24qox0uhlxv2k7j8xq