Szkoła Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-19
  • Data kolejnej aktualizacji: 2021-03-17


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody wyłączenia i nieprawidłowości

Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce znajduje się pod adresem: https://spg.exone-web.pl
Szkoła nie zapewnia dostępności do swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).

Strona Szkoły Podstawowej im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce jest częściowo zgodna ze standardem WCAG 2.0.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. W Szkole dla strony https://spg.exone-web.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://spg.exone-web.pl spełnia wymagania w 99,56 %. Niezgodności na stronie wynikają z tego, iż strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Muzeum nie posiada dedykowanej aplikacji.


Treści niedostępne

• Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22
  • Kolejna aktualizacja, przegląd oraz dostosowanie do nowych wytycznych dnia: 2021-03-17


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zenon Matuszewski.
• E-mail: spgortatowo@poczta.onet.pl
• Telefon: 606486889


Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:


• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce
• Adres: Szczuka 34, 87-300 Brodnica
• E-mail: spgortatowo@poczta.onet.pl
• Telefon: 606486889


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.