OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych oraz danych osobowych uczniów jest Szkoła Podsta­wowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce(adres: Szczuka 34, 87-300 Brodnica, tel. 56 49 812 93, e-mail: spgortatowo@poczta.onet.pl).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontak­tować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośred­nictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym związa­nego z realizacją zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwaranto­waniem dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianiem obowiązku dotyczącego uzupełnia­nia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
   i opiekuńczej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku
   zustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; aktami wykonawczymi do w/w ustaw, w tym rozporządzeniem Mi­nistra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji lub
  1. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub
  1. w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania nauki w szkole, a następnie przez okres niezbędny do archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, lub do czasu wycofania zgody, o której mowa w pkt. 3c.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały za­utomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 6. Dane osobowych co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodar­czy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii lub sprostowania swoich danych osobo­wych lub do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub żądania usunięcia da­nych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
  1. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – prawo do żą­dania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich ko­pii, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku gdy nie są już niezbędne do celów,
   w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane) lub ograniczenia przetwa­rzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  1. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
    prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   a także prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  1. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobo­wych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 8. W przypadku, o którym mowa w:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak udostępnienia danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3 a
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a brak ich udostępnienia uniemożliwi za­warcie i realizację umowy;
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiąz­kowe i nie wpływa na realizację ustawowych obowiązków Administratora;
 9. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane osobom działającym z upoważnienia Admini­stratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polece­nie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione następującym kategoriom odbiorców: podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Admini­stratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniają­cym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzy­mania na podstawie przepisów prawa; operatorom pocztowym.