ZARZĄDZENIE NR 8/2023 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 20 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brodnica

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ) oraz § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2019 r., poz. 502, poz. 566 i poz. 644) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się obowiązujące w 2023 roku terminy przerw pracy oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gminą Brodnica, wg poniższego wykazu w tabeli:

L.p.Nazwa i adres placówki oświatowejTermin przerwy
1.Oddział przedszkolny w Gorczenicy Szkoła Podstawowa im. Królewny Anny Wazówny w Gorczenicy, Gorczenica 87, 87-300 Brodnica06.02.- 10.02.2023r.
09.06.2023r.
26.06- 05.08.2023r.
21.08.- 31.08.2023r.
2.Oddział Przedszkolny w Cielętach Cielęta 15, 87-300 Brodnica Szkoła Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce, Szkoła Filialna w Cielętach, Cielęta 15, 87-300 Brodnica30.01.- 03.02.2023r.
02.05.2023r.
26.06.- 18.08.2023r.
27.12.- 29.12.2023r.
3.Oddział Przedszkolny w Gortatowie Gortatowo 7, 87-300 Brodnica Szkoła Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce, Gortatowo 7, 87-300 Brodnica06.02.- 10.02.2023r.
09.06.2023r.
10.07.- 31.08.2023r.
4.Oddział Przedszkolny w Szabdzie Szkoła    Podstawowa   im.    Janusza   Korczaka w Szabdzie, Szabda 59, 87-300 Brodnica21.08.- 31.08.2023r.
5.Oddział Przedszkolny w Mszanie Mszano 22, 87-300 Brodnica Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie, Szabda59, 87-300 Brodnica  02.05.2023r.
09.06.2023r.
26.06.-07.07.2023r.
27.12.- 29.12.2023r.
6.Oddział Przedszkolny w Karbowie Przy WDK Karbowo, ul. Klubowa 25, 87-300 Brodnica Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie, Szabda 59, 87-300 Brodnica  30.01.-03.02.2023r.
02.05.2023r.
26.06.- 21.07.2023r.
07.08.- 31.08.2023r.
27.12.- 29.12.2023r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół podstawowych wymienionych w § 1 w tabeli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brodnica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Brodnica

Adam Zalewski