ZARZĄDZENIE NR 3/2022 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brodnica

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372, poz. 1834) oraz §

12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego

2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2019 r., poz. 502) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się obowiązujące w 2022 roku terminy przerw pracy oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gminą Brodnica, wg poniższego wykazu w tabeli:

L.p.Nazwa i adres placówki oświatowejTermin przerwy
1.Oddział przedszkolny w Gorczenicy Szkoła Podstawowa im. Królewny Anny Wazówny w Gorczenicy, Gorczenica 87, 87-300 Brodnica  27.06. – 22.07.2022r. 08.08. – 31.08.2022r.
2.Oddział Przedszkolny w Cielętach Cielęta 15, 87-300 Brodnica Szkoła Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce, Szkoła Filialna w Cielętach, Cielęta 15, 87-300 Brodnica  27.06. – 05.08.2022r. 22.08. – 31.08.2022r.
3.Oddział Przedszkolny w Gortatowie Gortatowo 7, 87-300 Brodnica Szkoła Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce, Gortatowo 7, 87-300 Brodnica  27.06. – 19.08.2022r.
4.Oddział Przedszkolny w Mszanie Mszano 22, 87-300 Brodnica Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie, Szabda59, 87-300 Brodnica  11.07. – 31.08.2022 r.
5.Oddział Przedszkolny w Karbowie Przy WDK Karbowo, ul. Klubowa 25, 87-300 Brodnica Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie, Szabda 59, 87-300 Brodnica  27.06. – 08.07.2022r. 25.07. – 31.08.2022 r.
6.Oddział Przedszkolny w Szabdzie Szkoła    Podstawowa   im.    Janusza             Korczaka w Szabdzie, Szabda 59, 87-300 Brodnica  11.07. – 31.08.2022r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół podstawowych wymienionych w § 1 w tabeli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brodnica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Brodnica

Adam Zalewski