Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce w roku szkolnym 2020/2021

Podstawa prawna:

·   Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).

·   Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120,

     poz. 526).

·   Ustawa z 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r. poz. 1189).

·   Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

·   Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

·   Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

·   Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

·   Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz.

     957).

·   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 

    oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz.

    1249).

·   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia    

    w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania

     narkomanii  (Dz. U. z 2018 r. poz. 214)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz   

     podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

     umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej

     przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,

·   Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach

     publicznych,

·   Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej                          

     w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

·    Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021,

 • Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brodnica na rok 2020.

·    Statut Szkoły Podstawowej im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce.

I   Wprowadzenie do programu.

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wspieranie Ucznia w rozwoju ku pełniej dojrzałości             w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Wszelkie działania wychowawcze powinny być wzmacniane                      i uzupełnianie przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Szkoła jako jedno ze środowisk wychowawczych wspiera wychowawczą rolę rodziny. Służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Działania wychowawcze podejmowane przez szkołę, które służą wspieraniu wszechstronnego rozwoju oraz kształtowaniu postaw połączone są z działaniami profilaktycznymi, które umożliwiają korygowanie deficytów i tym samym przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom lub wspieraniu Wychowanków w trudnych sytuacjach Program uwzględnia treści kształcenia dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i dzieci przedszkolnych oraz do potrzeb środowiska szkolnego, lokalnego.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

– wyników ewaluacji wewnętrznej,

– wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

– ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2019/2020,

– wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych, zespołów edukacyjnych, zespołów wychowawczych,

– diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji

   psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych,

– uwag, spostrzeżeń, wniosków nauczycieli, uczniów, rodziców.

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

·   powszechną znajomość założeń programu –przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,

·   zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,

·   respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd

     uczniowski),

·   współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą                      

     i profilaktyczną szkoły),

·   współodpowiedzialność za efekty realizacji programu

II.   Rozdział 1. Misja i wizja szkoły

Jesteśmy szkołą, w której każdy uczeń w zależności od zdolności i zainteresowań, znajdzie dla siebie coś odpowiedniego. Przez cały czas staramy się być jego przewodnikiem w procesie uczenia się, odkrywania siebie, rozumienia świata. Uważnie słuchamy tego, co do nas mówi – słowami, mimiką twarzy, spojrzeniami, gestykulacją. Jest nas mało, więc znamy się dobrze i nikt nie pozostaje anonimowy. Dzięki temu mamy bliskie , partnerskie kontakty z rodzicami, lokalną społecznością. Pomagamy dziecku w stawianiu pierwszych, bezpiecznych kroków,                         w budowaniu uporządkowanego, pięknego (chociaż skomplikowanego) obrazu świata. Uczymy cieszyć się życiem, umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach, wiary we własne możliwości. Rozbudzamy jego życiowe aspiracje, rozwijamy wrażliwość i wyobraźnię. Pomagamy         w szukaniu odpowiedzi na pytania: Jak żyć ? Jak kierować życiem, by stało się one godne i szczęśliwe. Szkoła nasza pragnie dać wszystkim uczniom szansę wszechstronnego rozwoju w oparciu o ich naturalną aktywność, talenty i możliwości tak, aby chcieli poznawać świat, ludzi          i siebie oraz by potrafili godzić dobro i wolność własną z dobrem i wolnością innych.

Misja szkoły realizowana jest w oparciu o następujące wartości wychowawcze:

·Poszanowanie godności własnej i praw każdego człowieka.

·Poszanowanie wspólnego dobra.

·Wrażliwość i odróżnianie dobra od zła.

·Komunikatywność i umiejętność słuchania innych.

·Samodzielność w pełnieniu ról społecznych.

·Poczucie więzi z krajem i regionem oraz szacunek dla innych kultur i narodowości.

·Umiejętność dbania o rozwój swoich talentów i zainteresowań.

·Dbałość o swoje zdrowie.

Szkoła nasza jest nowoczesną, przyjazną placówką, w której panuje pozytywny klimat, sprzyjający pojawianiu się pozytywnych emocji.                   W swojej codziennej pracy nauczyciele i wychowawcy chętnie korzystają z różnych nowoczesnych technologii informacyjnych                             i komunikacyjnych, aktywizują uczniów do pracy, stosując różnorodne metody i formy pracy, uwzględniając zasady indywidualizacji. W sposób rzetelny i odpowiedzialny przygotowują uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym.

III   Rozdział 2.  Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

1. Ogólne założenia

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu takiej działalności, która ma na celu wspomaganie ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1) fizycznej -ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i 

     podejmowania zachowań prozdrowotnych;

2) psychicznej -ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia

    własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia

    siły, chęci do życia i witalności;

3) społecznej -ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów   

    i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

4) aksjologicznej -ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz

    poczucia sensu istnienia.

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli               i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

2. Zadania:

·   Promowanie postawy poszanowania wspólnego dobra oraz godności własnej i praw każdego człowieka.

·   Wykształcenie wśród uczniów wrażliwości i umiejętności odróżniania dobra od zła.

·   Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, w szczególności słuchania innych.

·   Wdrażanie do samodzielności w pełnieniu ról społecznych.

·   Kształtowanie poczucia więzi z krajem i regionem oraz szacunek dla innych kultur i narodowości

·   Rozwijanie umiejętność dbania o rozwój swoich talentów i zainteresowań.

·   Wykształcenie wrażliwości na kwestie zdrowia własnego oraz innych.

·   Pomoc uczniom, którzy doświadczają niepowodzeń szkolnych oraz zagrożonym procesem marginalizacji.

·   Rozwijanie umiejętności oraz wyposażenie w wiedzę na temat właściwego korzystania z mediów. Uświadomienie zagrożeń płynących                   

     z niewłaściwego z nich korzystania.

·   Kształtowanie w uczniach odpowiednich postaw wobec ludzi słabszych, młodszych, ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych.

·   Uświadomienie uczniom negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych, dopalaczy, napojów energetycznych.

·   Stworzenie warunków do zachowania poczucia bezpieczeństwa.

3. Cele szczegółowe:

Uczeń:

● zna świat wartości, odróżnia dobro od zła,

● udziela pomocy rówieśnikom oraz szanuje ludzi i respektuje ich prawa,

● potrafi rozwiązywać konflikty, potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach),w sposób asertywny,

● potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia, ale jednocześnie jest odpowiedzialny                                  

   za zbiorowość i aktywny w życiu społecznym,

● potrafi samodzielnie rozwijać w sobie takie kompetencje jak kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjność,

● kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy              

    i świata,

● dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń,

● rozwija swoje zdolności i zainteresowania

● godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

● czuje się bezpieczny w swoim środowisku.

4.  Model absolwenta

Uczeń kończący naszą szkołę jest:

►Ciekawy świata

Gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł, wykorzystuje zdobytą wiedzę. Dostrzega złożoność świata, analizując w nim zależności                 i związki przyczynowo -skutkowe.

►Tolerancyjny, przyjazny i kulturalny

Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i właściwym. Stara się nie tylko zrozumieć innych i dostrzec w nich coś dobrego,             ale pozytywnie patrzy też na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka.  Zna normy obowiązujące w jego środowisku szkolnym i domowym, przestrzega ich, nie eksponując swojej osoby w sposób urażający innych ludzi.

►Samodzielny, zaradny i otwarty

Potrafi racjonalnie bronić swojego zdania i nie ulega łatwo wpływom innych ludzi. Ma pomysły na rozwiązanie różnych problemów i potrafi zastosować je w działaniu. Wykazuje się konsekwencją w realizacji swoich zamierzeń. Potrafi uważnie słuchać, rozmawiać umie współpracować w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych

► Aktywny

Posiada zainteresowania, pasje, jest twórczy.

►Odpowiedzialny i obowiązkowy

Zna swoje obowiązki i stosuje się do nich. Świadomie korzysta ze swoich praw. Uczestniczy we wspólnych działaniach podejmowanych na terenie szkoły, klasy czy środowiska lokalnego. Cieszy się z sukcesów własnych oraz innych . Godzi się z porażkami, ale jednocześnie wytrwale szuka rozwiązań. Podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje.

►Optymistą

Pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych,

►Rozważny i krytyczny

Dba o bezpieczeństwo własne i innych. Postępuje zgodnie z zasadami higieny i dbałości o zdrowie. Selekcjonuje informacje płynące ze świata zewnętrznego. Odróżnia fikcję od świata zewnętrznego.

►Uczciwy i prawy

Stara się zdobywać zaufanie innych, wybierając zachowania szczere. Potrafi przyznać się do błędu czy zachowania nieuczciwego i ponosi jego konsekwencji .

5.  Diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji

      psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych,

Uczniowie tworzą społeczność skupioną na wartościach i celach edukacyjnych. Większość młodzieży poza nauką szkolną realizuje swoje pasje i zainteresowania oraz uczestniczy w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę i przez organizatorów zewnętrznych (czynniki chroniące).

Szkoła jest w opinii uczniów i rodziców miejscem bezpiecznym i sprzyjającym nauce, o pozytywnym klimacie.

CZYNNIKI CHRONIĄCE:

 • Pozytywny klimat szkoły;
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa w szkole.
 • Wychowanie w pełnej rodzinie zapewniającej autentyczne więzi międzyosobowe oparte na miłości,
 • Dobra sytuacja materialna rodziny;
 • Uczestnictwo rodziców w życiu szkolnym i pozaszkolnym dziecka;
 • Promowanie zdrowego stylu życia;
 • Pozytywna postawa wobec szkoły i nauki;
 • Okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć.

CZYNNIKI RYZYKA:

 • Bierne sposoby spędzania wolnego czasu, gry komputerowe, portale społecznościowe, TV;
 • Słaba frekwencja części uczniów;
 • Niskie wsparcie ze strony niektórych rodziców;
 • Niewystarczające postępy niektórych uczniów w nauce;
 • Niska motywacja do nauki;
 • Pierwsze kontakty z alkoholem i papierosami;
 • Osłabienie więzi rodzinnych spowodowane, pracą zawodową rodziców, rozwód, separacja, utrata rodziców;
 • Niewłaściwe nawyki żywieniowe;
 • Agresja słowna wobec niektórych uczniów zarówno w kontaktach klasowych jak i w sieci.

6.   Diagnoza sytuacji wychowawczej

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru  wychowania i profilaktyki. Przeprowadza się ją na podstawie:

● badań  ankietowych skierowanych do rodziców na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych,

● spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,

● analizy stanu wychowania w szkole: obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analizy uwag wpisanych do dziennika,

   sprawozdań półrocznych opracowanych przez wychowawcę.

W wyniku diagnozy i ewaluacji wyżej wymienionych programów wyłoniono następujące obszary problemowe:

● brak motywacji do nauki,

● niskie potrzeby edukacyjne,

●  niska świadomość zagrożeń w sieci, cyberprzemoc, uzależnienie od komputera,

● otyłość,

● niewystarczająca komunikacja interpersonalna w relacji uczeń-uczeń,

● niska frekwencja uczestnictwa rodziców w spotkaniach ze specjalistami.

7.   Kryteria efektywności:

Uczeń:

● Wszyscy uczniowie naszej szkoły są podatni oddziaływaniom tego programu.

Nauczyciele:

● Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają go przy realizacji klasowych planów pracy.

Rodzice:

● Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

8.  Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program.

1.Dyrektor szkoły:

· stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,

· sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba          

   o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

· inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych 

   działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,

· stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji

   harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,

   wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,

· współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli              

   w realizacji zadań,

· czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

· nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

· nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

2.Rada pedagogiczna:

· uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,

· opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą  Rodziców ,

· opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością

· uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

· uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

3.Nauczyciele:

· współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu

   Wychowawczo-Profilaktycznego,

· reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,

· reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

· przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

· udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

· kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,

· rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,

· wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

4.Wychowawcy klas:

· diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,

· rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,

· na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo -Profilaktycznym opracowują

   plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,

· przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,

· zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,

· są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,

· oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,

· współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi                          

   z uczniami o specjalnych potrzebach,

· wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,

· rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,

· dbają o dobre relacje uczniów w klasie,

· podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,

· współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

· podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

5.Zespół wychowawców:

· opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy                          

   z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania,

   wystawiania ocen zachowania i innych,

· analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,

· ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,

· przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,

· inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

6.Pedagog szkolny:

· diagnozuje środowisko wychowawcze,

· zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,

· współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,

· zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,

· współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom

   uczniów,

· współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze

   profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

7.Rodzice:

· współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,

· uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

· uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,

· zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

· współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,

· dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

· uchwalają w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

8.Samorząd uczniowski:

· jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z

  własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

· uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,

· współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,

· prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,

· reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

· propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

· dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

· może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

IV Rozdział 3

 1. Treści i działania o charakterze  wychowawczo-profilaktycznym dla uczniów klas I – III
Zadania o charakterze wychowawczo – profilaktycznymSposoby realizacji zadań
Wzajemne poznanie się.1.Dzieci/ uczniowie biorą udział w zabawach integrujących grupę lub zespół klasowy. 2. Udział w uroczystościach szkolnych i klasowych.
Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych zainteresowań.  1.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. 2.Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym -przygotowanie go do konkursu, olimpiady.    Organizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach.
Poznanie reguł zachowania w miejscach publicznych.  1.Dzieci/ uczniowie stosują formy dobrego zachowania. 2. Biorą udział w imprezach kulturalnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dobrego     zachowania.
Przeciwdziałanie agresji i przemocy utrudniające życie we współczesnym świecie1. Praca nad doskonalenie swojego charakteru i wyzbyciu się słabości. 2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie niepożądanych zachowań.  
Bezpieczeństwo  1. Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami. 2. Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa. 3. Realizacja programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”. 4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy. 5. Współpraca z ratownikami medycznymi. 6. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach. 7. Spotkanie z policjantem, pogadanka na temat bezpieczeństwa.
Wdrażanie ucznia do samodzielności.  1. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności     samoobsługowych i pracy na lekcji. 2. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej- uczniowie poznają zasoby i zachęcani są                      do czytelnictwa. 3. Samodzielnie korzystają ze stołówki szkolnej.
Tolerancja dla inności. Prawa Człowieka i Prawa Dziecka.  1. Uczniowie zostają zapoznani z Prawami Dziecka. 2. Znają swoje obowiązki. 3. Nauczyciele uświadamiają dzieciom, do kogo mogą się zwrócić z prośbą o pomoc. 4. Uczestniczą w pogadankach na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.
Dbałość o dobry klimat w szkole.1.Badanie samopoczucia ucznia w szkole. 2. Obserwacja zachowań na tle rówieśników. 3. Realizacja cyklu wychowawczego „ Listy do Hani i Henia”. 4. Współpraca z samorządem kl. I -III. 5. Organizacja pomocy koleżeńskiej.
Kształtowanie postaw obywatelsko – patriotycznych  1. Uczniowie kultywują tradycje związane z najbliższą okolicą, krajem. 2. Poznają symbole narodowe i europejskie. 3. Uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym
Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy  1.Nauczanie informatyki od I klasy. 2.Organizowanie lekcji wychowawczych, 3. Uczestniczenie w spektaklach teatralnych. 3.Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji.
Propagowanie zdrowego stylu życia.  1. Praca na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, w organizacjach działających w szkole. 2. Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych. 3. Kształcenie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych wśród najmłodszych poprzez pogadanki. 4. Wdrażanie do dbałości o własne zdrowie. 5. Zapoznanie z podstawowymi przepisami ruchu drogowego i sposobów poruszania się po drodze. 6. Współpraca z pielęgniarką szkolną. 7. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach profilaktyki zaburzeń odżywiania. 8. Informowanie uczniów sposobach uniknięcia choroby poprzez podnoszenie odporności i przestrzeganie podstawowych zasad higieny. 9. Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. 10. Wycieczki, zabawy ruchowe w czasie przerw, zawody sportowe. 11. Realizacja gminnego programu profilaktyki. 12. Udział w programie,, Mleko w szkole”, ,, Owoce i warzywa w szkole”. 13. Realizacja programów profilaktycznych „ Chroń się przed kleszczami, wszystkimi sposobami” 14. Dostosowanie sprzętu szkolnego do wzrostu  oraz indywidualnych potrzeb ucznia. 15. Fluoryzacja i zachęcanie do dbania o higienę jamy ustnej. 16. Zwracanie uwagi na  ubiór odpowiedni do pogody. 17. Zwracanie uwagi na właściwą postawę ciała. 18. Pogadanki podczas spotkań z rodzicami dotyczące zdrowego odżywiania, problemu   otyłości wśród dzieci i młodzieży;
Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami                          w kontaktach z rówieśnikami.1.Organizacja zajęć dydaktyczno –wyrównawczych, zajęć korekcyjno -kompensacyjnych, logopedycznych,  zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne. 2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem. 3. Współpraca z PPP.
Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.  1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią. 2. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania                             ze specjalistami. 3.Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. Konsultacje dla rodziców. 4. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń. 5.Zapoznanie rodziców z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Statutem Szkoły i regulaminami, programami. 6. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc specjalistyczną. 7. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  1. Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej karty”.
Propagowanie świata wartości1. Pełnienie różnych funkcji w klasie oraz w szkole. 2. Organizacja apeli okolicznościowych,  imprez ogólnoszkolnych. 3. Organizowanie i udział uczniów w uroczystościach rocznicowych. Organizowanie klasowych spotkań  okolicznościowych. 4. Poszerzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej. 5. Organizowanie lekcji muzealnych, wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi (artystami i twórcami regionalnymi), przedstawicielami samorządu lokalnego. 6.  Przybliżenie wiedzy związanej z regionem, w którym żyjemy.
Okazywanie szacunku innym ludziom1.Udział w różnych akacjach charytatywnych np. „Góra grosza”. 2.Zbieranie karmy dla zwierząt 3. Organizacja imprez i przedstawień z różnych okazji np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Ojca, Dzień Matki, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet,  Jasełka połączone z wigiliami klasowymi, Andrzejki, mikołajki, Walentynki. 4. Realizacja programu ,, Spójrz inaczej”
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci1.Rozpoznawanie  i kierowanie zainteresowaniami literackimi. 2. Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania. 3. Prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem: rozmowy o książkach, udzielanie porad w wyborach czytelniczych, gry literackie, konkursy, głośne czytanie i słuchanie. 4. Zachęcanie rodziców do udziału w szkolnym programie czytelniczym. 5. Spotkania z twórcami literatury dziecięcej. 6. Organizowanie wyjazdów na lekcje czytelnicze do bibliotek. 7. Udział w konkursach czytelniczych organizowanych przez szkolną bibliotekę.
Propagowanie postawy proekologicznej  1. Lekcje poświęcone tej tematyce 2. Uczestnictwo w konkursach związanych z tematyką ekologiczną. . 3. Działania ekologiczne: „Sprzątanie świata”, ,,Zbieranie baterii”, „Zbieranie makulatury|, „Zbieranie kasztanów”. 4. Wycieczki np. do lasu 5. Segregacja śmiecie w szkole
Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów.1.Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 2. Uczenie świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu „Akcja Dzień Bezpiecznego Internetu”. 3. Organizacja kół rozwijających zainteresowania informatyczne uczniów. Promowanie i rozwijanie talentów.  4. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych.
Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole.  1.Zapoznanie uczniów z normami współżycia społecznego poprzez:- doskonalenie kompetencji emocjonalnych i społecznych poprzez warsztaty z pedagogiem oraz innymi specjalistami z innych instytucji. 2.Współpraca w zespołach, 3. Realizacja programów profilaktycznych np. ,Spójrz inaczej”. 4. Porady i konsultacje, mediacje 5. Tworzenie kodeksów klasowych
Rozwój osobowości ucznia.1.Wspomaganie umiejętności samopoznania poprzez wykorzystywanie sytuacji szkolnych                      do treningu rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów. 2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli: -wdrażanie do samooceny, -motywowanie do nauki szkolnej. 3. Stwarzanie warunków do realizowania działań wynikających z zainteresowań- lekcje pozalekcyjne, kółka. 4.Porady i konsultacje. 5. Lekcje wychowawcze 6. Praca z uczniem zdolnym, 7. Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych; lekcje wyrównawcze, korekcyjno -kompensacyjne 8. Uczestnictwo w konkursach
Organizowanie pomocy w niwelowaniu deficytów rozwojowych i trudności szkolnych. Wspieranie uczniów rozwijających się          w sposób przyspieszony.1.Kierowanie uczniów na badania specjalistyczne. 2. Organizacja zajęć wspomagających w szkole: wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych. logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych 3. Udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia. 4. Udział w konkursach
 • Treści i działania o charakterze  wychowawczo-profilaktycznym dla uczniów klas IV – VIII
Zadania o charakterze wychowawczo – profilaktycznymSposoby realizacji zadań
Rozwój osobowości ucznia1. Wspomaganie umiejętności samopoznania:-wykorzystywanie sytuacji szkolnych    do treningu rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów,-wdrażanie do autorefleksji, 2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli: -kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania i panowania nad emocjami i kreowania własnego wizerunku, -wdrażanie do samooceny, 3. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału: -motywowanie do nauki szkolnej, -rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów, -stwarzanie warunków do realizowania działań wynikających z zainteresowań, -rozwijanie zdolności twórczego myślenia, -kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych talentów i uzdolnień, -pomoc w radzeniu sobie z własnymi niedoskonałościami, -kształtowanie hierarchii wartości, -praca z uczniem zdolnym, -praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. 4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych 5. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektu­alnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji.
Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne         do współdziałania w zespole.  1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia społecznego poprzez: -promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się, -poszanowanie praw i potrzeb innych. 2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych i społecznych poprzez: -wdrażanie do empatii, -współpraca w zespołach, -realizacja projektów, -kształtowanie umiejętności efektywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych, ryzykownych. 3. Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez: -kształtowanie umiejętności nieagresywnego rozwiązania konfliktów i zachowania się w sytuacji problemowej, -rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych
Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich  1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły (Statut, regulaminy, procedury). 2. Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu szkoły, stymulowanie postaw prospołecznych poprzez: -zachęcanie do aktywnego udziału w życiu szkoły, -poszanowanie mienia szkoły, -tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły. 3. Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat). 4. Rozwijanie poczucia przy­należności do grupy (sa­morząd uczniowski). Wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz samorządu klasowego. 5. Propagowanie i udział w akcjach charytatywnych. 6. Organizacja imprez okolicznościowych. 7. Umożliwienie uczniom wykazania się inicjatywą i przedsiębiorczością
Kształtowanie postaw patriotycznych Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodo­wego. Kształtowanie przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, polskiej i europejskiej.1. Zapoznanie uczniów z historią wsi i rejonu. 2. Uczestnictwo w akademii, apelu przygotowanym przez uczniów. 3.Kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury innych krajów. 4. Wykonanie okazjonalnych gazetek na holu szkoły, prowadzenie kroniki szkoły. 5. Kształtowanie polskich tradycji, kultywowanie obyczajów. 6. Opieka nad miejscami pamięci narodowej. 7. Lekcje muzealne, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi (artystami i twórcami regionalnymi), przedstawicielami samorządu lokalnego. 8. Organizowanie i udział uczniów w uroczystościach rocznicowych. 9. Poszerzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej.
Rozwój doradztwa zawodowego1. Udzielanie pomocy uczniom w osiąganiu umiejętności podejmowania decyzji                  o wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia. 2. Wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny, 3. Modyfikacja samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości (zawyżona lub zaniżona), 4. Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach, 5. Kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu, 6. Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy, 7. Uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach z wiedzą o sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy, 8. Wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy, 9. Współdziałanie z rodzicami w realizacji powyższych zadań, 10. Gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej (o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych szkół) w postaci prasy, informatorów, programów multimedialnych.
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.1. Rozpoznawanie  i kierowanie zainteresowaniami literackimi. Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania. 2. Prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem: rozmowy o książkach, udzielanie porad w wyborach czytelniczych, gry literackie, konkursy, głośne czytanie i słuchanie. 3. Zachęcanie rodziców do włączenie się do szkolnego programu czytelniczego.                4. Spotkania z twórcami literatury dziecięcej. 5.Organizowanie wyjazdów na lekcje czytelnicze do bibliotek. 6.Udział w konkursach czytelniczych organizowanych przez szkolną bibliotekę.
Kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych.  1.Zajęcia na lekcjach przyrody, biologii, geografii. 2.Uczestnictwo w konkursach związanych z tematyką ekologiczną. 3.Działania ekologiczne: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”.
Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów.1. Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 2. Uczenie świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu „Akcja Dzień Bezpiecznego Internetu”. 3.Zajęcia wychowawcze  uczące świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu. 3. Organizacja kół rozwijających zainteresowania informatyczne uczniów. 4. Promowanie i rozwijanie talentów.  5. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych.
Likwidacja deficytów rozwojowych w szczególności  u dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi  1.Organizacja zajęć dydaktyczno –wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne, rewalidacyjnych 2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem.
Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.  1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią. 2. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. Konsultacje dla rodziców. 3.Zapoznanie rodziców z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Statutem Szkoły i regulaminami, programami. 4.Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach. 5. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami 6. Systematyczne monitorowanie obecności uczniów  na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.   7. Podnoszenie wiedzy pedagogicznej rodziców poprzez spotkania ze specjalistami.
Integrowanie działań wychowawczych szkoły                     i rodziny1.Spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniach i indywidualne konsultacje. 2.Udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach szkolnych. 3. Spotkanie rodziców i nauczycieli z psychologiem dotyczących relacji nauczyciel – rodzic.
Zdrowy styl życia      1. Pogadanki na tematy zdrowia i zdrowego stylu życia na godzinach wychowawczych i lekcjach. 2. Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalnym odżywianiu się. – zapoznanie z piramidą żywienia; – tworzenie jadłospisów zgodnie z zasadami zbilansowanej diety; – zapoznanie uczniów z problematyką zaburzeń odżywiania – anoreksja, bulimia, otyłość; – publikacja artykułów w gazetce szkolnej poświęconych zdrowemu stylowi życia 3. Organizacja konkursu plastycznego „Jak żyć, aby zdrowym być”; 4. Udział szkoły w programie:  „Trzymaj formę” 5. Fluoryzacja zębów- program profilaktyczny z NFZ. 6. Udział w programie ,, Mleko w szkole”, ,, Owoce i warzywa w szkole”. (kl. IV, V) 7. Rozwijanie tężyzny fizycznej szczególnie na lekcjach wychowania fizycznego. 8. Organizacja zajęć dodatkowych z wychowania fizycznego. 9. Organizacja konkursów wiedzy, plastycznych dotyczących promocji zdrowia. 10. Dbałość o higienę pracy oraz higienę osobistą poprzez współpracę z pielęgniarką szkolną. 11. Dostosowanie sprzętu szkolnego do wzrostu  oraz indywidualnych potrzeb ucznia. 12. Zwracanie uwagi na  ubiór odpowiedni do pogody. 13. Zwracanie uwagi na właściwą postawę ciała.
Profilaktyka zagrożeń1. Środki i substancje psychoaktywne: -diagnoza środowiska ucznia, -wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy- w szczególności narkomania, dopalacze, alkohol, nikotyna , -konkurs wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień; -gazetki ścienne, – publikacja artykułów w gazetce szkolnej -na bieżąco informowanie rodziców/prawnych opiekunów o widocznej zmianie                   w zachowaniu dziecka, o swych podejrzeniach, – informowanie rodziców o możliwości objęcia dziecka programem Fred Goes Net prowadzonym przez instytucje zewnętrzne, –  realizacja programu „Spójrz Inaczej” ( kl. V ) – doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki    uzależnień. 2. Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie dyskryminacyjne, cyberprzemoc: -systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją, przemocą, -zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm obowiązujących w szkole -stała współpraca z pracownikami szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów -reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania ucznia (wpis do dziennika), -spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące odpowiedzialności nieletnich, 3. Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych poprzez: -propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby) -jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy, -omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, ujawnienia danych osobowych. 5. Spotkanie z przedstawicielami Policji dotyczące konsekwencji prawnych zachowań ryzykownych. 4. Stwarzanie alternatywnych formy spędzania czasu wolnego poprzez organizację     zajęć dodatkowych m.in. chóru, koła teatralnego, zajęć sportowych.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie1. Diagnoza środowiska: -wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów, -ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”, 2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia. 3 Pogłębianie wiedzy pedagogicznej w zakresie problematyki przemocy, uczestnictwo w szkoleniach z zakresu diagnozowania przemocy w rodzinie, z zakresu procedury „Niebieskiej Karty”.

V   ROZDZIAŁ 4  Ewaluacja programu

Przebieg pracy wychowawczo- profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące                      od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można spodziewać się, gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania.

Sposoby i środki ewaluacji:

-obserwacja i analiza zachowań uczniów,

-obserwacja postępów w nauce,

-frekwencja na zajęciach dydaktycznych,

-udział w konkursach,

Narzędzia ewaluacji:

-ankieta,

-obserwacja,

-analiza dokumentacji szkoły.